منو اصلی
لینکهای مفید

 1. راهنماي آموزشي مراقبت هاي ادغام يافته و جامع سالمندي( پزشك)
 2. راهنماي آموزشي مراقبت هاي ادغام يافته و جامع سالمندي( غير پزشك) 
 3. طرح درس شيوه زندگي سالم
 4. فرم شناسنامه كلاس شيوه زندگي سالم
 5. فرم ثبت اطلاعات كلاس شيوه زندگي سالم
 6. فرم اماري مراقبت ادغام يافته - غير پزشك
 7. فرم اماري مراقبت ادغام يافته - پزشك
 8. فرم اماري مراقبت ادغام يافته - مركز بهداشت شهرستان
 9. فرم ارجاع و پسخوراند
 10. دستور العمل تكميل فرم هاي مراقبت ادغام يافته
 11. فرم مراقبت دوره اي سالمند
 12. فلوچارت مراقبت ادغام يافته


   دانلود : پزشک.pdf           حجم فایل 1533 KB
   دانلود : فرم_مراقبت.pdf           حجم فایل 267 KB
   دانلود : راهنماي_غير_پزشك.pdf           حجم فایل 977 KB