معرفی ریاست

مدیر عامل جناب آقای دکتر محمد شوریده یزدی

مدیرداخلی کلینیک ویژه

سرکار خانم زهرا دولت آبادی

تلفن تماس با مدیریت44240124