معرفی پرسنل

 

 

اعلانات

تماس باما

 

مهندس احمد باشتنی    مدیر گروه  واحد مهندسی بهداشت حرفه ای           

ایمیل : bashtania1@medsab.ac.ir

تلفن تماس :(051) 44645520-44645200-44645620

               داخلی  284

 

مهندس رضا خشک دامن   کارشناس واحد بهداشت حرفه ای         

ایمیل :khoshkdamanr1@medsab.ac.ir

تلفن تماس :(051) 44645520-44645200-44645620

               داخلی  284

 

مهندس سید مهدی رضوی   کارشناس واحد بهداشت حرفه ای         

ایمیل :razavim1@medsab.ac.ir

تلفن تماس :(051) 44645520-44645200-44645620

               داخلی  255

 

مهندس حسین کلاته عربی   کارشناس واحد بهداشت حرفه ای    

ایمیل :kalateharabih1@medsab.ac.ir

تلفن تماس :(051) 44645520-44645200-44645620

               داخلی 255

 

مسئولیت ها و برنامه های تحت نظارت پرسنل واحد