شرح وظایف واحد

اعلانات

تماس باما

شرح وظايف كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي ستاد مركز بهداشت

برنامه ريزي :

        برنامه ريزي جهت انجام مطالعات لازم بمنظور آگاهي از وضعيت بهداشت محيط كار و شناخت مسائل بهداشت حرفه اي در

بخشهاي صنعت، معدن، كشاورزي و خدمات

        تدوين برنامه استراتژيك واحد

        تدوين برنامه هاي دوره هاي آموزشي براي گروههاي هدف

        برآورد و تامين منابع و امكانات و الزامات مورد نياز جهت اجراي برنامه هاي بهداشت حرفه اي


سازماندهي:

        هماهنگي درون بخشي با ساير واحدهاي مركز بهداشت و مراكز بهداشتي درماني تابعه

        هماهنگي بين بخشي و برون بخشي با سازمانهاي مرتبط (دیگر معاونت ها ، اداره كل كار و امور اجتماعي، سازمان محيط زيست،

شهرداري ، اتحاديه‌هاي صنفي و...


نظارت و پايش:

        نظارت و پايش فعاليتهاي بهداشت حرفه‌اي ستاد و مراكز تابعه و ارائه نظريات كارشناسي جهت رفع مشكلات موجود .

        نظارت بر تجزيه و تحليل عملكرد بهداشت حرفه اي مراكز و تهيه و ارسال فيدبك به مراكز مربوطه .

        نظارت بر اجراي طرحهاي بهداشت حرفه اي  

        نظارت و پيگيري ایجاد تشکیلات بهداشت حرفه ای  در كارخانجات تحت پوشش.


هدايت و رهبري:

        هدايت برنامه استراتژيك واحد

        تلاش در جهت حفظ و تقويت روحيه مشاركتي و انگيزش كاركنان بمنظور ارتقاء فرآيندهاي واحد.

        تهيه و تدوين دستورالعملهاي اجرائي فرآيندهاي واحد بهداشت حرفه اي و بازنگري اين دستورالعملها در صورت نياز

        همكاري در اجراي طرحهاي تحقيقاتي ملي و مقطعي.

        بررسي پيشنهادات و پيگيري حل مشكلات واحدهاي تحت نظارت.

        تهيه و تنظيم بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي كاري مورد نياز و ابلاغ به مراكز تابعه.

 

شرح وظايف كارشناس بهداشت حرفه اي ستاد معاونت بهداشتی

 

        شناسائي و جمع آوري اطلاعات و آمار مشاغل بخشهاي صنعت، معدن، كشاورزي و خدمات

        همكاري در انجام مطالعات لازم بمنظور آگاهي از وضعيت بهداشت محيط كار و مسائل بهداشت حرفه‌اي صنايع تحت پوشش

        ثبت و پيگيري شكوائيه هاي بهداشتي دريافت شده تا حصول نتيجه.

        بازديد مشترك از كارخانه‌ هاي تحت پوشش و نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات سلامت کار .

        همكاري در برنامه‌ريزي و اجراي دوره‌هاي آموزشي براي گروههاي هدف  كارشناسان واحد، كارشناس شاغل در کارخانجات و پزشکان درگیر معاینات شغلی

        همكاري در اجراي طرحهاي تحقيقاتي، ملي و مقطعي.

        جمع آوري و جمع‌ بندي آمار فعاليتهاي بهداشت حرفه اي بصورت سه ماهه، شش ماهه و ساليانه.

        تجزيه و تحليل داده‌هاي آماري و گزارش فعاليتهاي واحد.

        معرفي كارگاههاي متخلف از موازين بهداشت حرفه‌اي به مراجع قضائي.

        همكاري در برنامه‌ريزي فعاليتها جهت پيشبرد اهداف بهداشت حرفه اي.

        نظارت و پايش فعاليتهاي واحدهاي بهداشت حرفه اي مراكز تابعه.

        هماهنگي درون بخشي با ساير واحدها

        همكاري در تهيه و تدوين دستورالعملهاي اجرائي فرآيندهاي واحد بهداشت حرفه اي و بازنگري آنها.