منو اصلی
لینکهای مفید

     

 

به نام خدا 

  بيش از پنجاه سال است که آموزش سلامت در ايران تشکيلات سازمانی دارد ولی با وجود چنين سابقه طولانی، اين بخش شاهد فراز و نشيب های بسياری بوده است. در طی اين دوره، کارشناسان بخش اجرايي آموزش سلامت کشور در دفتر آموزش و ارتقای سلامت معاونت سلامت، واحدهای آموزش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی و واحدهای آموزش سلامت در مراکز بهداشت شهرستان ها، همواره با طيف گسترده ای از وظايف حرفه ای و جايگاه اداری برای آموزش سلامت روبرو بوده اند که گاه به استقلال آن با عناوينی مانند مديريت برنامه های آموزش سلامت، اداره کل ارتباطات و آموزش سلامت يا دفتر هماهنگی برنامه های ارتباطات و آموزش سلامت، و زمانی به حذف يا ادغام در ساير مراکز يا دفاتر زيرمجموعه معاونت سلامت منجر شده است.

  اکنون در کنار اين اصلاح جايگاه، تغييرات پايه ای که در طی ساليان اخير در اصول و مفاهيم آموزش و ارتقای سلامت رخ داده است، سبب شده تا نوع فعاليت های مرتبط با اين حوزه دستخوش تغييراتی شود. توجه جهانی به مکانيسم های عملياتی کردن منشور اتاوا، به عنوان اساس رويکرد ارتقای سلامت و ورود متخصصان و صاحبنظران آموزش سلامت به حوزه های سياستگزاری، تقويت اقدامات جامعه، توسعه محيط های حامی سلامت و بازنگری در نظام ارائه خدمات در کنار توجه به توانمندی مخاطبان برنامه های سلامت، سبب شده است تا نگاه به آموزش و ارتقای سلامت تغيير کند و انتظارات از آن نيز افزايش يابد.

واحدهای آموزش سلامت در ستاد معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی سبزوار و شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های تابعه  بر آن است تا با توانمند سازی جامعه برای استفاده صحیح از خدمات بهداشتی که از رسالتهای آموزش سلامت است گام بر دارد و این مهم محقق نمی شود مگر

با مردمی آغاز شود  که سالم بوده و علاقمند به توسعه معیارهای سلامت فردی و اجتماعی

دکتر زهرا نوا نور افشار