منو اصلی
لینکهای مفید

 

 

شرح وظايف واحد آموزش سلامت ستاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

1.       اجرای سياست ها و برنامه های ابلاغ شده از طرف دفتر آموزش و ارتقای سلامت

2.      ارايه مشاوره فنی در زمينه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زيرمجموعه دانشگاه و ساير سازمان ها، ادارات و نهادها در منطقه

3.     برنامه ريزی برای انجام نيازسنجی آموزشی مرتبط با اولويت های سلامت منطقه

4.     طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نتايج حاصل از نيازسنجی آموزشی و ساير شواهد در منطقه

5.     آموزش کارشناسان حوزه  معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی در موضوعات آموزشی، ارتباطی، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت

6.      توانمندسازی کارشناسان آموزش سلامت شهرستان های تابعه برای ايفای وظيفه تخصصی در برنامه های آموزش و ارتقای سلامت

7.     برنامه ريزی برای انتقال مهارت های آموزشی، ارتباطی و اطلاع رسانی به اعضای تيم سلامت

8.     ارزشيابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعايت استانداردها در فرآيندهاي آموزش سلامت منطقه

9.      مشارکت در طراحی و اجرای بسيج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح دانشگاه

10.   تامين و توزيع منابع مالی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت منطقه و نظارت بر هزينه کرد آنها

11.   جلب حمايت و همکاری درون بخشی برای پيشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت منطقه

12.  مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های جلب حمايت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غيردولتی منطقه برای پيشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت

13. مشارکت در ايجاد و توسعه محيط های حامی سلامت (مانند پايگاه های مقاومت بسيج، ، مدارس مروج سلامت و جوامع ايمن) در منطقه

14.  مشارکت در شناسايي و تحليل تعيين کننده های اجتماعي سلامت با هدف تعيين اهداف مداخلات آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه

15.  مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های ترويج سبک زندگی سالم با استفاده از رويکردهای مناسب در منطقه

16.  توسعه برنامه های مشارکتی و تقويت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت منطقه

17. مشارکت در گسترش برنامه های سلامت در مراکز آموزشی، محيط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی

18. همكاري با ساير واحدهاي معاونت بهداشتي در طراحی و اجرای مداخلات سلامت در منطقه

19.  مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با مناسبت های سلامت در سطح منطقه

20.  جمع آوری، تحليل، گزارش و بازخورد آمار مربوط به فعاليت های آموزش سلامت شهرستان های تابعه

21.  حمايت از توليد و توسعه منابع علمی، رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقاي سلامت در منطقه

22. مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه

23.شناسايي و حمايت ايده های نوآورانه در زمينه آموزش و ارتقای سلامت منطقه

24. همکاری با بخش آموزشی دانشگاه برای انتقال مهارت های آموزش و ارتقای سلامت به دانشجويان رشته های علوم پزشکی و معرفی رويکردها و برنامه های جديد به آنها