منو اصلی
لینکهای مفید

کارگاههای پیش بینی شده در اسفند ماه 1393

کارگاه سرطان

1393/12/17           واحد  مجری: بیماریها

گروه هدف :کاردان و کارشناس بیماریها


 کارگاه بیماریهای زئونوز با  اولویت بیماری تب مالت بر اساس مدل جامع سیستماتیک آموزش و ارتقاءسلامت ( مدل  SHEP )

 1393/12/23 و     1393/12/24       واحد  مجری: بیماریها

گروه هدف :کاردان و کارشناس بیماریها- بهداشت محیط