معرفی واحد

1-    آقای احمد قلعه نوی                     مدیر اجرایی آزمایشگاه  

2-    خانم فاطمه خسروی                    کارشناس آزمایشگاه

3-   خانم معصومه حسینی                   کارشناس آزمایشگاه

4-    خانم شیما صانعی                       کارشناس آزمایشگاه

5-    خانم عصمت صباغ                        کاردان آزمایشگاه

 


برنامه های در حال اجرا :

1-ارتقاء دانش فنی کارکنان آزمایشگاهها

2-استقرار و اجرای کامل برنامه های کنترل کیفی داخلی

3-شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت آزمایشگاهها

4- غربالگری نوزادان

5-اجرای برنامه سل طبق دستورالعمل و استاندارد ها و غیره