اعضا هیات موسس

 دکتر محمد محمدزاده (دکتری تخصصی فیزیولوژی انسانی) (CV)

 دکتر اکبر پژهان (دکتری تخصصی فیزیولوژی انسانی)

 دکتر رحیم گل محمدی (دکتری تخصصی آناتومی و تشریح)

 دکتر بهاره امین (دکتری تخصصی فارماکولوژی)

 دکتر امید غلامی (دکتری تخصصی فارماکولوژی)