اعضا هیات موسس

دکتر محمد محمدزاده (دکتری تخصصی فیزیولوژی پزشکی)

دکتر اکبر پژهان (دکتری تخصصی فیزیولوژی انسانی)

دکتر رحیم گل محمدی (دکتری تخصصی آناتومی و تشریح)

 دکتر بهاره امین (دکتری تخصصی فارماکولوژی)

 دکتر امید غلامی (دکتری تخصصی فارماکولوژی)

آقای ابوالفضل راد ( ارشد ژنتیک انسانی)