اعضا شورای پژوهشی

 

·         دکتر رحیم گل محمدی

·         دکتر محمد محمدزاده

·         دکتر محمدجواد نمازی

·         دکتر حافظ حیدری

·         دکتر صمد ناظمی

·         دکتر بهاره امین

·         دکتر فتاحی

·         دکتر حسين الياسی

·         دکتر محمد رخشانی

·         آقای ابوالفضل راد

·         آقای ميلاد نظرزاده