مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از سال 1390 با تصویب هیات رئیسه محترم دانشگاه، فعالیت خود را آغاز نمود.هدف اين مرکز پیشبرد فعاليت های دانشگاه درعرصه طب سنتی توجه به ميراث گران بهای مكتب طب ايرانی، معرفی اطبای و دانشمندان برجسته علوم پزشكی تاريخ كشورمان و بررسی پيشنهادهای طب سنتی ايران در روند مطالعات و تحقيقات برای توليد شواهد علمی تعيين شد. در حال حاضر این مرکز به صورت فعال آماده مشاوره و حمایت از فعالیت های پژوهشی دانشجویان و پژوهشگران در حیطه طب سنتی و مکمل می باشد.

فعاليت های دانشگاه علوم پزشكي سبزوار در حوزه ی طب سنتی ایران از طريق مركز تحقيقات طب سنتی و مکمل و سلامتکده طب سنتی رو به گسترش است و اميد اينكه نتايج اين فعاليت ها در مسير ارتقاي توانمندي نظام سلامت كشور و خدمت به مردم شريف ايران مستدام باشد.

 اهداف کلی مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل عبارتند از:

1-   توسعه پژوهش وتحقیقات در زمینه طب سنتی و گیاهان دارویی از طریق تعیین اولویتهای تحقیقات در زمینه طب سنتی و مکمل

2-    ارتقاء کیفیت پژوهش در زمینه تحقیقات طب سنتی و گیاهان دارویی از طریق تعیین معیارهای کارآیی (منجر شدن به چاپ مقاله در مجلات داخلی یا خارجی) و اثر بخشی طرحهای تحقیقاتی (استفاده از نتایج طرح در صنعت و تولیدداروهای جدید)

3-   ارتقاء کمیت پژوهش در زمینه تحقیقات طب سنتی و مکمل و گیاهان دارویی از طریق تسریع در داوری و تصویب طرحهای ارائه شده به مرکز

4-  ارتقاء مشارکت برون سازمانی در زمینه تحقیقات طب سنتی و مکمل و گیاهان دارویی از طریق جذب همکاری محققین توانمند و علاقه مند به تحقیق در زمینه طب سنتی و مکمل

 5-  تسهیل دستیابی پژوهشگران به بانکهای اطلاعاتی در زمینه بازیابی اطلاعات مربوط به طب سنتی و گیاهان دارویی از طریق راه انداری سایت اینترنتی مرکز تحقیقات

6- کسب استقلال مرکز به عنوان یک مرکز تحقیقاتی مصوب وزارت بهداشت