معرفی اعضا مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل

رئیس مرکز: دکتر فرشته قراط، دکترای تخصصی طب سنتی

کارشناس مرکز: مرجان وجدانی، کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

رویا باغانی، کارشناسی ارشد مامایی

معرفی اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل

آقای دکتر محمد محمدزاده (دکترای فیزیولوژی انسانی)

آقای دکتر محمد شوریده یزدی (دکترای تخصصی گوش، حلق و بینی)

خانم دکتر اکرم کوشکی (دکتری تخصصی تغذیه)

آقای دکتر جمال الدین میرموسوی (دکترای تخصصی طب سنتی)

آقای  دکتر امید غلامی (دکتری تخصصی فارماکولوژی)

خانم دکترمریم هاشمیان  (دکتری تخصصی تغذیه)

خانم دکتر فرشته قراط (دکترای تخصصی طب سنتی)

خانم دکتر رقیه جوان (دکترای تخصصی طب سنتی)

آقای رحیم اکرمی (کارشناس ارشد اپیدمیولوژی)

آقای احمد مهدوی کلیمی (کارشناس ارشد فیزیوتراپی)

آقای ابوالفضل سعادتی (دکترای الهیات)