ایمیل مرکز: sonati93@yahoo.com
تلفن: 44264390
ایمیل مسئول مرکز: drghorat@gmail.com

پست الکترونیک: TMRC@medsab.ac.ir