اعضای شورای پژوهشی دانشگاه

 

1-    دکتر محمد محمد زاده

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

2-    رحیم اکرمی

مدیر پژوهش دانشگاه

3-    دکتر احمد دلبری

رئیس مرکز تحقیقات سلامت سالمندان

4-    دکتر محمد حسن رخشانی

معاون پژوهشی دانشکده بهداشت

5-    محسن کوشان

معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی

6-    محمد مهرپویان

معاون پژوهشی دانشکده پزشکی

7-    رویا اکبرزاده

معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

8-    دکتر معصومه هاشمیان

سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

9-    دکتر محمد جواد نمازی

عضو هیات علمی دانشگاه

10- دكتر محمد شفيع مجددي

سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي

11-  یاسر تبرایی

عضو هیات علمی دانشگاه

12- دکتر بهاره امین

مدیر توسعه فناوری

13- موسی الرضا تدین فر                 

عضو هیات علمی دانشگاه