شنبه ٢٧ آبان ١٣٩٦
رسالت بيمارستان
حوزه ریاست
بيمارستان برادران شهيد مبينی
چارت سازمانی
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
فرم رسيدگی به شکايات
نوبت دهی اينترنتی
تماس با ما
اهداف واحدآموزش بیمارستان

 اهداف واحدآموزش بیمارستان

 

اهداف کلی :

اجرای استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان در جهت بهبود آموزش پرسنل پرستاری و مامائی

 اهداف جزئی:

A - برنامه ريزي جهت آموزش کارکنان (آموزشهاي کددار –آموزش مداوم – آموزشهاي غير کددار)

B –تهیه مجموعه توجیهی آموزشی برای آشنائی پرسنل جدید الورود (برنامه ريزي جهت آموزش پرسنل تازه وارد با هماهنگی رابطین آموزشی و سرپرستاران و مسئولين کليه واحد ها و پايش آموزشي آنان هر شش ماه يکبار توسط مسئولين واحد ها )

‍‍C- برگزاری آزمون صلاحیت و توا نمندی کارکنان

D -تشکیل پرونده آموزشی پرسنلی

- تهیه دستورالعمل آموزشي بيمارستان

A-آموزش کارکنان

-برنامه ريزي جهت برگزاري پودمانهاي آموزشي كددار يكساله بيمارستان با هماهنگي مديريت تشكيلات،معاونت درمان و اداره پرستاري براي كليه رده هاي پرستاري و مامائي

- انجام نيازسنجي آموزشي براي كليه پستهاي درماني و اداری درابتدای هرسال

- برگزاري دوره هاي آموزشي آموزش ونتيلاتور و الكتروشوك تئوري و عملي در طي سال برای رده هاي مختلف پرستاري و مامائي و پزشکی

- بر گزاری دوره اموزش گزارش نویسی .

- برگزاری دوره های آموزشی اجباری اعتباربخشی (احیای پایه وپیشرفته- ایمنی وسلامت شغلی- مدیریت خطر- مهارتهای ارتباطی- شیرمادر – کارگاههای ویژه مامایی-

-برگزاری كلاس آموزشي براي مادران باردار شامل: روشهاي زايمان ايمن و زايمان در آب

- نظارت بربرگزاري كنفرانسهاي درون بخشي.

- برگزاري كنفرانسهاي ماهيانه بیمارستان برطبق نیازسنجی انجام شده ازپرسنل .

- كنترل و نظارت در امر آموزش به بيماران در بخشها

-. هماهنگي و برنامه ريزي جهت شركت همكاران در سمينارهايي كه در ارتباط با پرستاري و مامائي مي باشند

- تهیه پمفلتهاي آموزشي اموزش به پرسنل توسط پرسنل كادر پرستاري و مامائي

- تهیه پمفلتهاي آموزشي اموزش به بیمار توسط پرسنل كادر پرستاري و مامائي

- همكاري با اداره پرستاري در رابطه با آموزش پرستاران و ماماها

-شركت در جلسات سوپروايزرهاي آموزشي در معاونت محترم درمان

- اخذآزمون توجیهی بدوود ازکلیه پرسنل جدیدالورود

B- تهیه مجموعه توجیهی آموزشی برای آشنائی پرسنل جدید الورود

· تهیه مجموعه آموزشی برای آشنائی پرسنل جدید الورود

· تهیه راهنماي داروئي كليه داروهاي ترالي اوژانس

· تهیه دستورالعمل كار با تجهيزات پزشكي

· تهیه پمفلت هاي آموزشي و پوسترهاي آموزشي

تهیه جزوه آموزش به بیمار

تهیه جزوه هموویژولانس

تهیه کتابچه گزارش نویسی

C- برگزاری آزمون صلاحیت و توانمندی کارکنان

· برگزاری آزمون صلاحیت و توانمندی دوره ای کارکنان در کليه بخشها و ثبت نتايج آن در کاردکس پرونده پرسنلي

D – نظارت برتشکیل پرونده آموزشی پرسنلی دارای:

نام نام خانوادگي چک ليست دوره هاي گذرانده شده مثل دوره توجيهي بدو ورود -اطفاء حريق –کپي آخرين مدرک تحصيلي – کپي مدارک دوره هاي آموزشي طي شده – مستندات مربوط به آزمونهاي اوليه و دوره اي توانمندي کارکنان – مستندات مربوط به آزمونهاي دوره ارزيابي حرفه اي و غير حرفه اي کارکنان

E- تهیه دستورالعمل آموزشي بيمارستان شامل :

·         مشخصات بردهاي آموزشي

الف.برد اطلاعيه هاي آموزشي

ب.برد آموزشي بيمار

ج.برد آموزشي پرسنل

·         مشخصات ترالي اورژانس

·         مشخصات كاردكس ها

1-کاردکس جمع آوري اطلاعيه هاي آموزشي

2-کاردکس جزوات آموزشي و پمفلتهاي سال کذشته

3-کاردکس جزوات آموزشي و پمفلتهاي سال جاري

4- کاردکس آموزشي پرسنل جديدالورود

5- کاردکس پرونده آموزشي پرسنل بخش

6-کاردکس راهنماي داروهاي ترالي اوژانس

7-کاردکس راهنماي داروئي كليه داروهاي مصرفي بخش

8- کاردکس دستورالعمل كار با تجهيزات پزشكي بخش

9-کاردکس راهنماي داروهاي ترالي احيائ نوزادان و چک ليست ترالي احيائ نوزادان