شنبه ٢٨ دی ١٣٩٨
رسالت بيمارستان
حوزه ریاست
بيمارستان برادران شهيد مبينی
چارت سازمانی
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
فرم ها
نوبت دهی اينترنتی
تماس با ما
شرح وظایف معاونت آموزشی بیمارستان

شرح وظایف معاونت آموزشی بیمارستان

 

1- برنامه ریزی سالیانه آموزشی و پژوهشی و تشکیل کمیته های موضوع مصوبه مورخ 24/4/86  کمیته منتخب معاونین آموزشی و    پژوهشی   مراکز براساس ضوابط و دستورالعملهای مربوطه و کنترل و نظارت به منظور پایش و ارزشیابی آنها با هماهنگی رؤسای بخش .

2- پیشنهاد طرحهای مربوط به بهینه کردن تکنولوژی و امکانات آموزشی و پژوهشی به ریاست بیمارستان

3- نظارت بر حضور و فعالیت های اعضای هیأت علمی در بخش های آموزشی بیمارستان به منظور ارتقاء بهبود کیفی فعالیت های آموزشی و پژوهشی.

4- ارزشیابی اعضاء هیأت علمی ، دستیاران و فراگیران و بخش ها براساس ضوابط و دستورالعمل های دانشگاه

5- نظارت بر اجرای موازین اسلامی و اخلاق پزشکی فراگیران در مرکز

6- ایجاد فضاهای آموزشی ، پژوهشی و رفاهی آموزش گیرندگان و اعضاء هیأت علمی از طریق مجاری ذیربط

7-  معرفی آموزش گیرندگان به بخش های آموزشی بیمارستان ، نظارت برچگونگی کیفیت وکمیت آموزش و اعلام پایان دوره به دانشکده ذیربط

8- تنظیم گزارش فعالیتهای آموزشی و پژوهشی سالیانه و انعکاس به مراجع ذیربط

 تذکر:  فراگیران شامل تمام دانشجویان ، دستیاران ، و فلوشیپ کلیه رشته های تحصیلی دانشگاه می باشد.

9- به نمودار پیشنهادی معاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان ها ، کمیته ای تحت عنوان « کمیته ارزشیابی» اضافه گردید.

10-ترکیب و شرح وظایف هر یک از کمیته ها و واحدهای حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی جداگانه تعیین و به تصویب معاونت آموزشی دانشگاه خواهد رسید.

11-مکاتبه مستقیم با معاونت آموزشی دانشگاه و معاونین آموزشی دانشکده های تابعه و معاونین آموزشی و پژوهشی سایر مراکز در امور آموزشی و پژوهشی ذیربط

12- احکام معاونین آموزشی و پژوهشی بیمارستان ها با پیشنهاد ریاست بیمارستان توسط معاونت آموزشی دانشگاه صادر خواهد گردید.

 

دستورالعمل های معاونت آموزشی بیمارستان  :

 

-         روش اجرایی آموزش (کارآموزان)

-         روش اجرایی آموزش (کارورزان)

-         روش اجرایی آموزش ( دستیاران و فلوها)

-         دستورالعمل نحوه امتیازدهی بخشهای آموزشی براساس چک لیست ارزیابی درونی

-         دستورالعمل رسیدگی به شکایات فراگیران

-         دستورالعمل نحوه رضایت سنجی از فراگیران و اعضاء هیأت علمی

-         دستورالعمل نحوه ارزیابی درونی بخشهای آموزشی

-         دستورالعمل نحوه برگزاری کمیته های معاونت آموزشی

 

فرآیندهای معاونت آموزشی :

 

جلسات گراند راند -  راند -  گزارش صبحگاهی -  ژورنال کلاب -  فرآیند ارزشیابی اعضاء هیأت علمی فرآیند رسیدگی به نواقص پرونده ها از طریق چک لیست تهیه شده