معرفی مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

تاریخچه

ازآنجاییکه پزشکی مدرن باتحقیقات پیوندمحکمی دارد وبخش عمده ای ازاین تحقیقات دراین زمینه به صورت تحقیقات سلولی ومولکولی میباشد،لذادانشگاه علوم پزشکی سبزوار درراستای فعالیت های پژوهشی خود،مرکزتحقیقات سلولی ومولکولی را درسال1388 تاسیس کرده و ازهمان زمان این مرکزشروع به فعالیت کرد.این مرکز درتاریخ16/12/93 با رای صادره ازدویست وچهل وپنجمین جلسه ی شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی موافقت اصولی دریافت نمود.همچنین به استنادرای صارده دردویست وهفتادوپنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مورخ12/8/98 باتاسیس مرکزتحقیقات سلولی مولکولی دردانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی سبزوارموافقت قطعی بعمل آمد

مرکزتحقیقات سلولی ومولکولی امیدآن دارد که با بهره گیری ازپتانسیل اعضای هیئت علمی وسایرمحققین بتواند درآینده بعنوان مرکزپیشرو وخلاق درزمینه انجام پژوهش های بنیادی وکاربردی درحوزه شناخت اساس سلولی ومولکولی بیماریها گردد.خوشبختانه درارزیابی مراکزکل کشور درسال 1395، این مرکزموفق به کسب رتبه ی7 دربین57 مرکزکشورشد

اهداف

-          ارتقا سطح دانش و توان اعضا هیئت علمی ، محققین و دانشجویان

-          توسعه و بکارگیری دانش پزشکی و رشته های زیر مجموعه ی آن در زمینه های تحقیقاتی و در نهایت بالینی

-          توسعه و بكارگيري دانش بشري در تحقيقات سلولي و مولکولي

-          پرورش نیروی انسانی محقق در زمینه پژوهش

-          انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه های مختلف سلولی و مولکولی

-          ترغيب،تشويق وهماهنگي محققين جامعه ودانشگاه جهت اجراي پروژه هاي تحقيقاتي جديددرحيطه سلولي ومولکولي وزمينه هاي مرتبط

-          فراهم آوردن امکان همکاری با دانشگاه ها و مراکز دیگر بصورت کشوری و بین المللی با تعریف پروژه های مشترک

-          همكاري علمي و ارتباط با مراكز آموزشي و تحقيقاتي سلولي و ملکولي ساير كشورها و سازمانهاي بين المللي مورد قبول مراجع ذيصلاح جمهوري اسلامي ايران، در چهارچوب قوانين و مقررات دولت جمهوري اسلامي ايران

-          ایجاد بانک DNA ، بانک سلولی و بانک بافت های مختلف

-          جذب بودجه های پژوهشی از منابع دولتی و غیر دولتی

-          تربيت نيروي انساني محقق در مقاطع کارشناسي ارشد (M.Sc) و دکتري تخصصي (Ph.D) مرتبط با فعاليت مرکز، طبق آيين نامه هاي مصوب شوراي دانشگاه و مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي


شنبه 14 تیر ١٣٩٩