جمعه ٣١ شهريور ١٣٩٦
اساتید مشاور

 

اساتید مشاور گروه پزشکی نيمسال دوم 95-94

دانشجويان محترم گروه پزشكي جهت بر طرف نمودن مشكلات آموزشي و درسي و واحدي خود به استاد مشاور خود به شرح ذيل مراجعه نمايند.

استاد مشاور

تعداد

رشته و ورودي

ساعات حضور

مكان حضور

آقای دکتر گل محمدی

13نفر

1 پزشکی

10-8یکشنبه

16-15چهارشنبه

دانشکده پزشکی

آقای دکتر دلبری

12نفر

1 پزشکی

5/11-8 یکشنبه

دانشکده پزشکی

آقاي دكتر غلامي

16 نفر

2 پزشکی

10-8دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه

12-10 شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه

دانشکده پزشکی

 

آقاي دكتر حيدري

13نفر

2 پزشکی

12-10 شنبه

9-8 یکشنبه

دانشکده پزشکی

خانم حقيقي

13نفر

2 پزشكي

12-8 سه شنبه

ساختمان 4 طبقه

آزمایشگاه میکروب

آقاي ابوالفضل راد

14 نفر

4 پزشکی

11-8 دوشنبه

دانشکده پزشکی

خانم دکترکوشکی

 

12نفر

"

12-8 چهارشنبه

دانشکده پزشکی

خانم دكتر امين

15نفر

1فیزیوپاتولوژی

14-12 یکشنبه

10-8 شنبه

دانشکده پزشکی

 آقای دکتر مجددي

 

16 نفر

1فیزیوپاتولوژی

16-12 یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه

دانشکده پزشکی

خانم دكتر لاله صادقي

17 نفر

1 استاژري

11-8دوشنبه

بيمارستان مبيني

آقای دکتر حمیدرضا باغانی

16نفر

1 استاژری

1-10 شنبه

9-8 سه شنبه

بیمارستان واسعی

آقاي دكتر ياريگر روش

14 نفر

2 استاژري

13-11 دوشنبه

12-11 پنجشنبه

بیمارستان حشمتیه

خانم دكتر محبوبه نعمت شاهی

 

14نفر

2 استاژري

10-8 شنبه

10-8 سه شنبه

دانشکده پزشکی

خانم دكتر پرستو اميري

15 نفر

1 اینترني

سه شنبه و چهارشنبه

مرکز تحقیقات- ساختمان شماره 1

آقاي دكتر امامي

16 نفر

1اینترني

5/12-11 یکشنبه

5/11-10 دوشنبه

بیمارستان حشمتیه

آقای نظرزاده

6نفر

2 اینترنی

12-10 سه شنبه

دانشکده پزشکی

خانم بیدل

9 نفر

2 اینترنی

10-8 دوشنبه

دانشکده پزشکی

 

اساتید مشاور گروه پروتزهای دندانی نيمسال دوم 95-94

دانشجويان محترم گروه ترم ساخت پروتز دنداني جهت بر طرف نمودن مشكلات آموزشي و درسي و واحدي خود به استاد مشاور خود به شرح ذيل مراجعه نمايند.

استاد مشاور

تعداد

رشته و ورودي

ساعات حضور

مكان حضور

آقای دکترعصارزاده

مدیرگروه

پروتزدندانی

 

 

14-12 شنبه

14-12 یکشنبه

دانشكده پزشكي

         خانمدكترباغانی

 

18 نفر

3پروتزدندانی

10-8 شنبه و یکشنبه

دانشكده پزشكي

آقای دکترعصارزاده

25نفر

ستاد شاهد

 

10-8شنبه

14-12 دوشنبه

دانشكده پزشكي

آقاي دكترشيرين بك

17نفر

5پروتز دندانی

 

12-8شنبه

 

 

دانشكده پزشكي

خانم دكتر باروتي

15 نفر

7 پروتز دندانی

13-10 شنبه

 

دانشكده پزشكي

 

 

اساتید مشاور گروه فیزیولوژی نيمسال دوم 95-94

 

استاد مشاور

تعداد

رشته و ورودي

ساعات حضور

مكان حضور

آقای دکترناظمی

مدیرگروه

فیزیولوژی

 

دانشكده پزشكي

آقای دکترناظمی

5 نفر

4 فیزیولوژی

10-8دوشنبه

دانشكده پزشكي

آقای دکترناظمی

4 نفر

2 فیزیولوژی

12-10شنبه

دانشکده پزشکی

 

 

اساتید مشاور گروه سلامت دهان نيمسال دوم 95-94

استاد مشاور

تعداد

رشته و ورودي

ساعات حضور

مكان حضور

خانم دکتر جهان تیغ

22 نفر

کاردانی تکنسین سلامت دهان

12-8 چهارشنبه

 

دانشکده پزشکی

 

دسترسی سریع

   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir