سه شنبه ٠٤ مهر ١٣٩٦
فهرست اساتید مشاور

مقطع/رشته تحصیلی

ترم

استاد مشاور

تعداد دانشجو

ساعت حضور

کارشناسی پیوسته اتاق عمل

1

 

آقای مهدوی

25

شنبه-یکشنبه

10-13

کارشناسی پیوسته اتاق عمل

3

 

خانم خلیلی شومیا

19

سه شنبه

چهارشنبه

12-14

کارشناسی پیوسته اتاق عمل

5

 

خانم خلیلی شومیا

25


سه شنبه-جهار شنبه

12-14

کارشناسی پیوسته اتاق عمل

7

 

آقای مسکنی

27

چهارشنبه

9-14


کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل

2

خانم مظاهری

23

یکشنبه-دوشنبه

14-16

کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل

4

 

خانم اکبرزاده

20

 شنبه الی چهارشنبه

8-10

کارشناسی پیوسته هوشبری

2

 

خانم صالح آبادی

21

شنبه

14-16

دوشنبه

16-18

کارشناسی پیوسته هوشبری

4

آقای دکتر الیاسی

12

چهارشنبه

8-12

کارشناسی پیوسته هوشبری

4

 

آقای دکتر پژهان

13

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

12-14

کارشناسی پیوسته هوشبری

6

خانم نیری

23

یکشنبه

18-14

کارشناسی پیوسته هوشبری

8

خانم فوجی

28

شنبه-یکشنبه

16-18

کارشناسی ناپیوسته هوشبری

1

 

خانم محمد زاده

23

دوشنبه

13/30-18

 

کارشناسی ناپیوسته هوشبری

3

 

خانم اکبرزاده

21

شنبه الی چهارشنبه

8-10

 

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

1

 

آقای دکتر زرگریان

26

دوشنبه

10-12

چهارشنبه

9-12

 

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

931

 

 

آقای

18

شنبه

14-12

سه شنبه

14-12

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

5

آقای  رستمی

17

شنبه الی چهارشنبه

11/30-13

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

7

آقای دکترمعلایی

14

یکشنبه

10-13

 

کاردانی علوم آزمایشگاهی

2

آقای بهروزیخواه

10

سه شنبه

10-12

کاردانی فوریت های پزشکی

2

 

آقای راد

29

 

 

کاردانی فوریت های پزشکی

4

 

 

آقای گنجلو

29

سه شنبه- چهارشنبه

12-8

 

  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir