واحد نظارت بر درمان

مسئول واحد :  خانم دکتر ادیبان
کارشناسان نظارت بر درمان : - خانم مختاریان - آقای شاهی  خانم شایگان خانم قیاسی