بخشنامه نحوه حذف مقاله از مجلات در صورت محرز شدن تخلف پژوهشی

دستورالعمل انجام پژوهش های زیست پزشکی

دستورالعمل ارسال نمونه های زیستی به خارج

بخشنامه تصویب پایان نامه و طرح در کمیته

بخشنامه لزوم دریافت کداخلاق و ذکر آن در طرح و آثار آن 

بخشنامه لزوم شرکت در کارگاه های اخلاق

بخشنامه طرح ها و پایان نامه های چند مرکزی

بخشنامه لزوم کد اخلاق در پایان نامه ها

بخشنامه عدم دادن کد اخلاق به صورت گذشته نگر به طرح های گذشته

31 مورد مهم رعایت اصول اخلاقی

دستورالعمل تشکیل و سطح بندی کمیته اخلاق

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی نهایی 94

دستورالعمل مطالعات چند مرکزی

دستورالعمل بررسی پروتوکل مطالعات بالینی و مطالعات هم ارزی

راهنمای HAV AND AIDS

راهنمای پژوهش بر روی گروه های اسیب پذیر

راهنمای پژوهش بر عضو و بافت

راهنمای پژوهش بر گامت و رویان

راهنمای پژوهش روی حیوانات

راهنمای پژوهش های ژنتیکی

راهنمای سلول های بنیادی

راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش

راهنمای کارازمایی بالینی 

Animal ethics