1. بخشنامه نحوه حذف مقاله از مجلات در صورت محرز شدن تخلف پژوهشی
 2. دستورالعمل انجام پژوهش های زیست پزشکی
 3. دستورالعمل ارسال نمونه های زیستی به خارج
 4. بخشنامه تصویب پایان نامه و طرح در کمیته
 5. بخشنامه لزوم دریافت کداخلاق و ذکر آن در طرح و آثار آن 
 6. بخشنامه لزوم شرکت در کارگاه های اخلاق
 7. بخشنامه طرح ها و پایان نامه های چند مرکزی
 8. بخشنامه لزوم کد اخلاق در پایان نامه ها
 9. بخشنامه عدم دادن کد اخلاق به صورت گذشته نگر به طرح های گذشته
 10. 31 مورد مهم رعایت اصول اخلاقی
 11. دستورالعمل تشکیل و سطح بندی کمیته اخلاق
 12. دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی نهایی 94
 13. دستورالعمل مطالعات چند مرکزی
 14. دستورالعمل بررسی پروتوکل مطالعات بالینی و مطالعات هم ارزی
 15. راهنمای HAV AND AIDS
 16. راهنمای پژوهش بر روی گروه های اسیب پذیر
 17. راهنمای پژوهش بر عضو و بافت
 18. راهنمای پژوهش بر گامت و رویان
 19. راهنمای پژوهش روی حیوانات
 20. راهنمای پژوهش های ژنتیکی
 21. راهنمای سلول های بنیادی
 22. راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش
 23. راهنمای کارازمایی بالینی 
 24. Animal ethics
 25. لزوم بررسی طرح های دانشجویی در کمیته اخلاق
 26. دستورالعمل ملی انتقال فرامرزی نمونه های زیست پزشکی با هدف پژوهشی
 27. راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی
 28. راهنماي كشوري اخلاق در انتشار آثار پژوهشي 
 29. راهکار کاهش تخلفات پژوهشی