شنبه ٠٩ ارديبهشت ١٣٩٦
مدیر عامل

 

مدیر عامل بیمارستان :  دکتر مهدی مولوی