چهارشنبه ٠٧ تير ١٣٩٦
مدیر عامل

 

مدیر عامل بیمارستان :  دکتر مهدی مولوی