سه شنبه ٠٦ تير ١٣٩٦
مدیر داخلی

مدیر داخلی  بیمارستان :سید محمد میری