چهارشنبه ٣٠ آبان ١٣٩٧
مدیر داخلی

 

 

مدیر داخلی  بیمارستان :مسلم منصوری