سه شنبه ٠٨ فروردين ١٣٩٦
مدیر داخلی

مدیر داخلی  بیمارستان :سید محمد میری