اخبار دانشکده

 


 

تقویم
وظایف مسئول دفتر

      

شرح وظايف مسئول دفتر

-  دریافت برنامه از رئیس دانشکده

-  دريافت و تنظیم کلیه مکاتبات و نامه های وارده ریاست دانشکده

-  ارسال و تحویل نامه های ارجاعی به همکاران دانشکده

- برنامه ریزی تقویم کاری روزانه رئیس دانشکده و تنظیم وقت جلسات

- پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی

- تایپ نامه و صورت جلسه ها و پیگیری موارد ارجاعی 

- آگاه کردن اعضای شرکت کننده از نشستها و کمیسیون هایی که در دفتر رئیس دانشکده تشکیل می شود

- راهنمایی ارباب رجوع

       - بررسی و پیگیری مشکلات و گزارش های ضروری دریافتی از سوی دانشجویان و انتقال آن به رئیس دانشکده

- بایگانی کردن نامه ها،  آئین نامه و بخشنامه ها ، صورت جلسات و ....

 

 

 

 

منو اصلی
درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما