سه شنبه ٢٦ دی ١٣٩٦
لیست تلفن های داخلی بیمارستان واسعی سبزوار