چهارشنبه ٢٨ آذر ١٣٩٧
لیست تلفن های داخلی بیمارستان واسعی سبزوار