دوشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٧
لیست تلفن های داخلی بیمارستان واسعی سبزوار