يکشنبه ٠٤ تير ١٣٩٦
لیست تلفن های داخلی بیمارستان واسعی سبزوار