دوشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٦
لیست تلفن های داخلی بیمارستان واسعی سبزوار