چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧
لیست تلفن های داخلی بیمارستان واسعی سبزوار