پنج شنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٧
لیست تلفن های داخلی بیمارستان واسعی سبزوار