پنج شنبه ٠٢ فروردين ١٣٩٧
لیست تلفن های داخلی بیمارستان واسعی سبزوار