شرح وظایف کمیته

شرح وظایف  کمیته رشد و بالندگی 

 

·        سازماندهی ، برنامه ریزی، اجرا ونظارت بر ارتقای توانمندی های اعضای هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزشی علوم پزشکی

·        برنامه ریزی، اجرا ونظارت بر روشهای نوین آموزشی و مطالعه برای توسعه و ارتقای کیفیت آموزشی

·        هدایت ، هماهنگی و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرایندهای یاددهی و یادگیری

·        برنامه ریزی ، هدایت و نظارت بر فرایندهای ارزشیابی فراگیران

·        هدایت و نظارت بر طرحهای پژوهش در آموزش با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه

·        برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر برنامه های آموزش از راه دور و الکترونیکی دانشگاه

·        نظارت و ارزیابی فعالیتهای دانش پژوهی

·        نظارت بر عملکرد و هماهنگی فعالیت های دفاتر توسعه آموزش دانشگاه

·        ارائه مشاوره در خصوص امور و فعالیت های آموزشی دانشگاه