سه شنبه ٠٢ خرداد ١٣٩٦
گواهينامه اعتباربخشي بيمارستان واسعي