سه شنبه ٢٦ دی ١٣٩٦
گواهينامه اعتباربخشي بيمارستان واسعي