چهارشنبه ٠٢ خرداد ١٣٩٧
گواهينامه اعتباربخشي بيمارستان واسعي