چهارشنبه ٠٩ فروردين ١٣٩٦
گواهينامه اعتباربخشي بيمارستان واسعي