آزمایشگاه

آزمايشکاه

-         درحال حاضرآزمایشگاه درطبقه زیرزمین بیمارستان واقع شده است

-         خدمات این واحد بصورت 24 ساعته میباشد . و تمام آزمایشات بیوشیمی ، الکترولیتی و بیوپسی دراین واحد انجام می شود

-         واحد آزمایشگاه در راستای اهداف آموزشی بیمارستان به دنبال بررسی ها ونیازسنجی های انجام شده اقدام به خرید یک عدد میکروسکوپ مارکZEISS برای دانشجویان نموده است.

-         طرح هموویژولانس به نحو احسن در بیمارستان  در حال اجراست واین مرکز موفق به اخذ گواهی هموویژولانس وتمدید آن برای بار دوم وهمچنین دریافت تقدیر نامه از اداره کل سازمان انتقال خون خراسان رضوی شده است.

-         دریافت مجوز برای ساخت مجدد در آزمایشگاه با فضای بهینه واستاندارد وتعلق گرفتن یک طبقه مجزا به آزمایشگاه در ساختمان درحال احداث بیمارستان

تجهیزات موجود :

-         سانتریفوژ

-         میکروتوم

-         دستگاه ABG

-         اسپکتروفتومتر

-         فلوتیشو پاتولوژی

-         انکوباتور70درجه

-         انکوباتور 37درجه

-         انکوباتور پاتولوژی

-         بن ماری سرولوژی

-         سانتریفوژ هماتوکریت

-         یخچال وفریزربانک خون

-         سل کانتر

-         اتو آنالایزر

-         الایزا ریدر

-         فتومتر

-         ISE آنالایزر

-         میکروسکوپ مارکZEISS