رادیولوژی

راديولوژي

تجهیزات بخش شامل: بخش راديولوژي در طبقه 1- بيمارستان شهيدان مبيني واقع شده است و شامل فضاهای زير مي باشد .

-         اتاق راديوگرافي (اشعه x )

-         اتاق كنترل

-         تاريكخانه

-         اتاق پذيرش بيماران

ساعت کار واحد رادیولوژی

همه روزه حتی جمعه ها از ساعت 7:30الی 19:30واحدرادیولوژی باز می باشد وازساعت 19:30الی 7:30صبح به صورت آنکالی(بیماران بستری) می باشد.

روزهای تعطیل از 7:30الی 13:30واحد رادیولوژی باز میباشد وازساعت 13:30الی 7:30صبح بصورت آنکالی(بیماران بستری) می باشد.

 

خدمات تصویربرداری دربیمارستان شامل:

1.       انواع رادیوگرافی ساده :همه روزه ازساعت30/7 الی 30/19عصر

2.       گرافیهای رنگی شامل(معده,اثنی عشر,بلع باریوم,ترانزیت روده باریک وباریوم انما

همه روزه به جزایام تعطیل ازساعت 11تا13وعصرهاازساعت 17الی 19

توجه:رادیوگرافیهای رنگی باتعیین وقت قبلی ودرزمان حضورمتخصص رادیولوژی انجام می شود.

 

تجهیزات موجود:

   دستگاه رادیولوژی پرتابل

   دستگاه رادیولوژی ثابت

   دستگاه پروسسور(ظهوروثبوت)