سیاستهای کلان

 

مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار

سیاست های کلان

ردیف

سیاستها

ذینفعان کلیدی

1

راهکارهای کلان برای جلب رضایت و مشارکت ذینفعان کلیدی (بیماران/ همراهان، کارکنان، بیمه های طرف قرارداد و ...)

 

 

الف

بهبود مستمر امکانات رفاهی مرکز با اولویت دستورالعملهای ارتقاء هتلینگ برنامه ی  تحول نظام سلامت بمنظور تامین حداکثر رفاه برای مراجعین

 

بیماران،همراهان، مراجعین

ب

رسیدگی بموقع و شفاف به شکایات،انتقادات ، پیشنهادات و تقدیر های مراجعین با استفاده از روشهای مختلف بمنظور برقراری ارتباط مستمر با مراجعین و استفاده از بازخوردهای آنها در ارتقاء خدمات

 

بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان

ج

توانمند سازی مستمر کلیه ی کارکنان در راستای ارتقای مهارتهای ارتباطی و رفتاری بمنظور رفتار شایسته ی ایشان با مراجعین

 

بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان

د

فراهم نمودن کلیه ی  تجهیزات و امکانات پزشکی مورد نیاز  بمنظور تامین تمامی نیازهای بیمار ان بنحویکه نیازی به مراجعه به مراکز دیگر برای دریافت خدمات مختلف مراقبتی ، تشخیصی و درمانی نداشته باشند

 

بیماران،همراهان، مراجعین

و

ایجاد تعامل سازنده با سازمانهای بیمه گر بمنظور تحقق کامل درآمدها و جلوگیری از کسورات و همچنین انعکاس موارد به دانشگاه جهت پیگیری

 

سازمانهای بیمه گر، امور مالی

ه

تعامل سازنده با کارشناسان ستادی دانشگاه بمنظور بهره گیری از نظرات مشورتی و تسهیل روابط برون بخشی و رفع مشکلات مرکز

 

مسئولین واحدها

2

راهکارهای کلان برای ارتقای ایمنی بیمار، مدیریت خطا و خطر و بهبود مستمر کیفیت

 

 

الف

ترویج فرهنگ ایمنی بیمار بنحویکه کلیه ی کارکنان ایمنی را وظیفه ی اصلی خود بدانند

 

بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان

ب

ترویج فرهنگ گزارش خطا بنحویکه کارکنان بدون هیچ واهمه ای خطا ها را بمنظور برنامه ریزی جهت کاهش احتمال تکرار وقوع آنها گزارش نمایند

 

کارکنان

ج

نهادینه نمودن برنامه ریزی پیشگیرانه بمنظور مدیریت خطر در حوزه های مختلف

 

مسئولین واحدها ، سایر کارکنان

د

نهادینه نمودن نگرش سیستمیک و سوق دادن سازمان به سمت سازمانی یادگیرنده بمنظور ایجاد نگرش فراواحدی در کلیه ی کارکنان و تلاش مستمر آنها در تحقق رسالت بیمارستان به بهترین نحو ممکن

 

کارکنان

3

راهکارهای کلان برای جذب و بکارگیری و توانمند سازی نیروی انسانی

 

 

الف

آموزش مستمر کارکنان بمنظور کسب توانمندیهای لازم برای انجام امور محوله

 

کارکنان

ب

تامین نیروی انسانی توانمند و کافی بمنظور ارائه ی خدمات شایسته

 

تیم مدیریت اجرایی، دانشگاه علوم پزشکی

ج

استفاده از تمامی راهکارهای ممکن بمنظور انگیزش کارکنان جهت ارتقای روحیه ی آنها و ایجاد حس تعلق سازمانی

 

کارکنان ، مسئولین واحدها

د

نهادینه نمودن نظام خود کنترلی بمنظور ایجاد نظارت درونی در کارکنان بنحویکه نیازی به استفاده از کنترل های بیرونی نباشد

 

تیم مدیریت اجرایی ،مسئولین واحدها

4

راهکارهای کلان برای جلب مشارکت سازمانهای مردم نهاد و خیرین، تامین کنندگان مالی، سازمانهای مرتبط و ...

 

 

الف

حمایت کامل از سازمانهای مردم نهاد و تسهیل امکان حضور آنها در عرصه ی خدمت رسانی به بیماران

 

سازمانهای مردم نهاد،خیرین، کارکنان مرکز

ب

برنامه ریزی و نظارت بر جذب کمک های مردمی بصورت متمرکز

 

سازمانهای مردم نهاد،خیرین، کارکنان مرکز

ج

هدایت کمک های مردمی

 

سازمانهای مردم نهاد،خیرین، کارکنان مرکز

د

اتخاذ شیوه ها و روشهای موثر تبلیغی ترویجی

 

سازمانهای مردم نهاد،خیرین، کارکنان مرکز

و

شفاف سازی و اعتماد سازی

 

سازمانهای مردم نهاد،خیرین، کارکنان مرکز

ه

ساماندهی بانک اطلاعاتی جامع خیرین و نیکوکاران

 

کمیته خیرین

ی

برگزاری همایش ها و جلسات با دعوت از کلیه خیرین و نیکوکاران  به منظور ترویج و تبلیغ سنت حسنه انفاق و تکریم خیرین

 

سازمانهای مردم نهاد،خیرین، کارکنان مرکز