واحد آموزش

 نام ونام خانوادگی سوپر وایزرآموزشی

            سیدحمید   ضیاء

           مدرک تحصیلی

     کارشناسی       پرستاری