چهارشنبه ٣٠ آبان ١٣٩٧
معرفی همکاران

نام و نام خانوادگی: الهه کبیریان

سمت : مسئول آمار و مدارک پزشکی معاونت درمان دانشگاه

تحصیلات : کارشناس مدارک پزشکی

تلفن محل کار :  44011037


****************************************************************************


نام و نام خانوادگی: مریم برآبادی

سمت : مسئول آمار و مدارک پزشکی بیمارستان واسعی سبزوار

تحصیلات : کارشناس ارشد مدارک پزشکی

تلفن محل کار :  ...

 

****************************************************************************

نام و نام خانوادگی: معصومه کیوانلو شهرستانکی

سمت : مسئول آمار و مدارک پزشکی بیمارستان امداد شهید بهشتی

تحصیلات : کارشناس مدارک پزشکی

تلفن محل کار :  ...

****************************************************************************

نام و نام خانوادگی: سمیرا امین زاده

سمت : مسئول آمار و مدارک پزشکی بیمارستان حشمتیه سبزوار

تحصیلات : کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

تلفن محل کار :  ...

****************************************************************************

نام و نام خانوادگی: طاهره خسروجردی

سمت : مسئول آمار و مدارک پزشکی بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار

تحصیلات : کارشناس مدارک پزشکی

تلفن محل کار :  ...

****************************************************************************

نام و نام خانوادگی: ابراهیم آذری زینکانلو

مسئول مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان قمر بنی هاشم (ع) جوین

طراح و پشتیبان سایت مدیریت آمار و اطلاعات درمان

تحصیلات : کارشناس مدارک پزشکی

تلفن محل کار :  45222882 - داخلی 7120

****************************************************************************

نام و نام خانوادگی: علیرضا جغتایی

سمت : مسئول پذیرش و مدارک پزشکی بیمارستان ولیعصر جغتای

تحصیلات : کارشناس گفتار درمانی

تلفن محل کار :  ...