چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧
اهداف گروه

بیان مسئله :

با توجه به تغییرات صورت گرفته در رویکرد آموزشی دانشجویان دورة پزشکی عمومی ، از سال 1364 دورة يك ماهة كارآموزي و كارورزي پزشكي اجتماعي ، جهت نیل به اهداف ذیل در برنامه آموزشی این دانشجویان در نظر گرفته شد :

  • آشنا نمودن دانشجویان با نظام شبكه بهداشتي درماني كشور
  • شناخت واقعي مشكلات بهداشتي درماني مردم
  • آشنایی با نحوه اداره مديريت مراكز بهداشتي درماني

اگر بخواهيم اين ديدگاه جامع را در آموزش پزشكي و ارائه خدمات داشته باشيم ، آن دپارتمان علمي كه در ارتباط نزديكتر با جامعه است ، گروه پزشكي اجتماعي مي باشد كه مي تواند اين رسالت را به عهده گيرد . با توجه به این نکته ، اهداف آموزشی ذیل برای گروه پزشکی اجتماعی تعریف می گردد :

اهداف کلی :

1. تربيت نيروي انساني کارآمد در رشته هاي مرتبط با پزشکي اجتماعي و خانواده به منظور تامين نيازهاي سلامت جامعه

2. توسعه دوره هاي آموزش تکميلي و دستياري

3. توسعه کمي و کيفي پژوهش

4. جذب منابع مالي از مراجع خارج دانشگاه جهت انجام پژوهش

5. مشارکت فعال در آموزش جامعه و گروه هاي ذي نفع در راستاي عوامل تعيين کننده سلامت و بهبود کيفيت زندگي

6. ايجاد و گسترش عرصه مناسب آموزشي ، پژوهشي و مراقبتي پزشکي اجتماعي و پزشک خانواده

7. ارتقاي مستمر دانش و مهارت هاي حرفه اي اعضاي هيئت علمي ، کارشناسان و كاركنان گروه

8. مشارکت فعال در ارتقاي مستمر دانش و مهارت دانش آموختگان ، اعضاي هيئت علمي و مديران و کارکنان دانشگاه در خصوص روش هاي پژوهش و ارتقاي سلامت و پزشک خانواده و مهارت هاي مديريتي و اصلاحات نظام سلامت

اهداف اختصاصي :

1. تربيت نيروي انساني کارآمد در رشته هاي مرتبط با پزشکي اجتماعي و پزشک خانواده به منظور تامين نيازهاي سلامت جامعه .

2. بازنگري و تغيير در برنامه هاي آموزشي دوره کارورزي و کارآموزي در راستاي تغييرات جمعيتي و نياز هاي جامعه تا مهر ماه 93

3. استفاده از logbook و portfolio در آموزش و ارزيابي دوره هاي کارورزي از مهرماه 93

4. اخذ و حفظ رتبه بسيار خوب در دروس پزشکي اجتماعي ( بهداشت ) در امتحانات جامع علوم پايه در کشور در تمامي دوره ها

5. مستند سازي فرآيندهاي آموزشي و پژوهشي گروه در راستاي کمک به حل مشکلات سلامت جامعه تا پايان سال تحصیلی 89-88

6. مشاوره ، راهنمايي و هدايت حداقل 10 طرح تحقيقاتي در سال توسط اعضاي گروه تا اول مهر ماه 93

7. هدایت و همکاری با سایر گروهها در برگزاري بيش از 80 درصد کارگاههاي آموزشی - توجيهي ، به صورت مشارکت دانشجو و مبتني بر مسئله تا اول مهر ماه 93

8. آموزش عملي بیش از 80 % سرفصل های درسی بهداشت عمومی 1 و 2 و 3 در مراکز شهري تا اول مهر ماه 93

9. تدوين برنامه مستند آموزش عملي براي اعضاي گروه در ابتدای هر ترم آموزشی

10. تشکيل و تصويب تيم پژوهشي گروه پزشکي اجتماعي تا پايان سال 89

11. تشکيل و تصويب مرکز تحقيقات پزشکي اجتماعي و خانواده تا پايان سال 89

12. مشارکت در برگزاري حداقل 2 کارگاه روش تحقيق در دانشکدة پزشکی تا پايان مهر ماه 93

13. تکميل و راه اندازي وب سايت گروه تا پايان سال 89

14. پیگیری و همکاری با معاونت بهداشتی دانشگاه جهت تشکيل ، تجهيز و گسترش مرکز بهداشتی درمانی مراقبت سطح اول ( پزشک خانواده ، پيشگيري و ارتقاي سلامت ) در منطقه تحت پوشش عرصه مستقل شهرستان تا پايان سال 90

15. پیگیری امور مربوط به ارتقاي مستمر دانش و مهارت هاي حرفه اي اعضاي هيئت علمي و کارکنان گروه

با توجه به اين اهداف و نیازها ، وظايف اصلی زير براي گروه پزشكي اجتماعي تعيين مي گردد :

الف) وظايف آموزشی :

1. آموزش دروس نظري بهداشت عمومي 1و2و3و4و5. كارآموزي و كارورزي پزشكي اجتماعي

2. آموزش دروس مرتبط (جمعيت شناسي، جامعه شناسي، بهداشت عمومي، اپيدميولوژي)

3. شركت در طراحي و اجراي سمينارها و برنامه هاي آموزشي

4. پيگيري و تعميم ديدگاه جامعه نگري در ساير گروههاي آموزشي .

ب) وظايف پژوهشي :

1. تعيين مشكلات بهداشتي درماني و اولويت بندي آنها با كمك معاونت پژوهشي دانشگاه و دانشكده

2. مشاوره و راهنمايي طرح هاي تحقيقاتي و پايان نامه ها با كمك معاونت پژوهشي دانشگاه و دانشكده

ج) وظايف خدماتي :

1. همكاري با معاونت بهداشتي شهرستان

2. مشاركت در كميته هاي مختلف برابر با دعوت نامه های ارسالی

3. ترويج نگرش و بينش نظام آموزش پزشكي جامعه نگر

مقطع بالینی
دسترسی سریع

   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir