چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧
شرح وظایف کارشناس گروه

1- مشاركت در آموزش دروس بهداشت دانشجويان.

2- آشنا ساختن دانشجويان با سياست ها ، خط مشي ها و ساختار نظام عرضه خدمات بهداشتي درماني كشور.

3- آگاه ساختن دانشجويان از مباني فكري و فلسفي نظام عرضه خدمات بهداشت و درمان و آموزش موضوعات مربوط به بهداشت براي همه و مراقبت هاي اوليه بهداشتي .

4- برقراري رابطه مؤثر با مراكز بهداشت در شهرستان هائي كه عرصه آموزش هاي عملي دانشجويان قرار مي گيرد ، به منظور بهبود كيفي و ارتقاء سطح خدمات در اين واحدها .

5- همكاري با مراكز بهداشت جهت پيگيري اثربخشی بیشتر آموزش هاي عملي دانشجويان در فيلد

6- همكاري در برگزاري كارگاههاي آموزشي كه قبل از اعزام دانشجويان به فيلد تشكيل مي شود و قبول بخشي از آموزش هاي نظري يا عملي در اين كارگاهها .

7- همكاري با مركز بهداشت در نظارت بر آموزش عملي دانشجوياني كه براي كارورزي و بخصوص كارآموزي بهداشت در مراكز عرضه خدمات مستقر مي شوند .

8- مشاركت در تنظيم متون درسي مورد نياز در زمينه آموزش هاي عملي دانشجويان .

9- مشاركت در ارزشيابي كارگاه هاي آموزشي و آموزشهاي عملي دانشجويان در فيلد .

10- فراهم نمودن تسهيلات و امكانات متناسب براي بررسي ها و اجراي طرح هاي پژوهشي توسط دانشجويان.

11- سرپرستي پروژه هاي پژوهشي كه اجراي آنها به دانشجويان محول مي شود و راهنمائي دانشجويان.

12- ارزشگزاري طرح هاي پژوهشي يا بررسي هاي انجام يافته توسط دانشجويان در صورت لزوم كمك به پيگيري آنها در مراحل بعد.

مقطع بالینی
دسترسی سریع

   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir