کتابخانه دانشکده پرستاری جوین     

کتابدار: خانم زهرا کلاته میمری (کارشناس کتابداری و علوم اطلاع رسانی)

آدرس: نقاب. خ امام خمینی. نبش خ شهید آوینی

تلفن: 45223811

ایمیل: centlib@medsab.ac.ir

پایگاه های اطلاعاتی

نشریات الکترونیکی

 
کتاب الکترونیکی
پزشکی مبتنی بر شواهد

پایان نامه خارجی
اطلاعات دارویی
پرستاری
فیلم پزشکی
آناتومی