کتابخانه بیمارستان امداد شهید بهشتی

کتابدار: خانم غنی آبادی و آقای رحیمی

آدرس: سبزوار خ رازی

تلفن: 44640115

ایمیل: centlib@medsab.ac.ir

پایگاه های اطلاعاتی

نشریات الکترونیکی

 
کتاب الکترونیکی
پزشکی مبتنی بر شواهد

پایان نامه خارجی
اطلاعات دارویی
پرستاری
فیلم پزشکی
آناتومی