پنج شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
مسئول واحد و اعضا

مسئول کمیته استعدادهای درخشان:

دکتر علی مهری

دکترای آموزش بهداشت

عضو  هیات علمی  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

آدرس پست الکترونیکی:hadimehri1386@gmail.com

 

کارشناس کمیته:

 

 

 الهه سادات قریشی نژاد،کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

آدرس الکترونیکی:elaheghoreishi@yahoo.com

تلفن: 44011462-051

واحدها
گزارش عملکرد مرکز