دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧
بیمارستان محمد واسعی

مسئول واحد توسعه  آموزش(EDO) بیمارستان واسعی: سرکار خانم دیواندری

 

واحدها
گزارش عملکرد مرکز