عــــنــوان

مقالات فارسی

دانشگاه علوم پزشكی سبزوار، سبزوار، ایران

 

مقالات لاتین

Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

 

كمیته تحقیقات دانشجویی

كمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشكی سبزوار،سبزوار،ایران

Student Research Committee, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

 

مركز تحقیقات سلامت سالمندان

مركزتحقیقات سلامت سالمندان، دانشگاه علوم پزشكی سبزوار، سبزوار، ایران

Iranian Research Center on Healthy Aging, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

 

مرکز تحقیقات لیشمانیوز

مرکز تحقیقات لیشمانیوز ، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

Leishmaniasis Research Center, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

 

مركز تحقیقات سلولی مولكولی

مركزتحقیقات سلولی مولكولی، دانشگاه علوم پزشكی سبزوار، سبزوار، ایران

Cellular and Molecular Research Center, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

 

مركزتحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

مركز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشكی سبزوار، سبزوار،ایران

Research Center on Social Determinants of Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

 

مرکز تحقيقات بیماری­های غیرواگیر

مرکز تحقيقات بیماری­های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشكی سبزوار، سبزوار، ایران.


 Non-Communicable Diseases Research Center, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
 

 

 نشانی: سبزوار- بولوار شهدای هسته ای، بالاتر از یادبود شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری

صندوق پستی: 319   / کد پستی: 9617913114- 9617913112  / فکس: 44018484-051  / تلفن: 44018319-051               آدرس اینترنتی: vcResearch.medsab.ac.ir              پست الکترونیک: vc.Research@medsab.ac.ir