سبزوار- بولوار شهدای هسته ای، بالاتر از یادبود شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری

صندوق پستی: 319 کد پستی: 9617913114- 9617913112

تلفن: 44018319-051

تلفن گویا: 44018499-051

     آدرس اینترنتی: vcResearch.medsab.ac.ir

پست الکترونیک: vc.Research@medsab.ac.ir

می توانید برای تماس با هر یک از واحد های ذیل، شماره 4401 رابه ابتدای شماره اضافه نمایید.


 

شماره تلفن

نام واحد

ردیف

8319

(آقای درویش (دفتر معاونت تحقیقات

1

8325

(خانم محمودآبادی- خانم مقیمی-خانم عاطفی(واحد طرحها 

2

8336

(خانم میرچولی(مرکز رشد) خانم بشیری( انتشارات

3

8345

(خانم مشکانی(سامانه پژوهان

4

8370

(خانم بخشی(دفتر مجله

5

8371

(آقای دکترعصاررودی(مدیریت مراکز تحقیقاتی

6

8380

نگهبان

7

8403

(خانم نصرآبادی(روابط عمومی

8

8487

(خانم گودرزیان(مرکز سالمندان

9

8481

(آقای دکتر غلامی( مدیریت پژوهش

10

8383 

(آقای عتباتی( مرکز لیشمانیوز)(سایت معاونت تحقیقات و فناوری

11

8484

(آقای درویش (دفتر معاونت تحقیقات

12

8485

(خانم آران( کمیته اخلاق 

13

8486

(آقای دکتر ساقی(مرکز رشد

14

8489

(خانم کلاته(حسابداری 

15

8492

(خانم دکتر فیض آبادی( علم سنجی

16

 8496 

(خانم وحدت(حسابداری

17

 

 

نشانی: سبزوار- بولوار شهدای هسته ای، بالاتر از یادبود شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری

صندوق پستی: 319   / کد پستی: 9617913114- 9617913112  / فکس: 44018484-051  / تلفن: 44018319-051               آدرس اینترنتی: vcResearch.medsab.ac.ir              پست الکترونیک: vc.Research@medsab.ac.ir