حسابدار
      نام ونام خانوادگی :عباس هاتفی

      تحصیلات: لیسانس حسابداری

           سمت :مسئول حسابداریواحد امور مالی شبکه بهداشت و درمان جغتای

 

حسابداری در سطح شبکه های بهداشت و درمان در برگیرنده مشاغلی است که متصدیان آن تحت عنوان حسابدار ( عامل ذیحساب دانشگاه) ، حسابدار امین اموال و حسابدار جمعدار نقدی بر حسب پست مورد تصدی امور مربوط به واحد مستقل را انجام میدهند .

حسابداری مسوول کلیه دریافت و پرداختها می باشد .


الف ) ذیحسابی شبکه بهداشت

نظارت بر کلیه عملیات مالی از جمله :

1-  دریافت و پرداخت طبق مقررات و اسناد تنظیمی پس از امضاء مربوطه

2- تنظیم لیست حقوقی مستخدمین بر اساس احکام و همچنین احتساب و کسر مالیات باز نشستگی و سایر بدهیها

3-  کنترل اعتبارات تخصیصی

4-  کنترل کیفیت بر سطح افزایش درآمد اختصاصی

5-  رسیدگی به پیش پرداختها و علی الحسابها

6-  انجام مکاتبات در حدود اختیارات

7-  تهیه گزارشات لازم به مقام مافوق

8-  نظارت بر امور انبارها ( اموالی و دارویی ) و همچنین اموال شبکه