لیست مجلات مرتبط با آموزش

لیست مجلات مرتبط با آموزش


1-
     مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي
فصلنامه آموزش پزشكي داراي رتبه علمی - پژوهشی (پزشکي) به زبان فارسي، انگليسي

صاحب امتياز و ناشر:‌ مركز مطالعات و توسعه‌ي آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني استان اصفهان

نشانی الکترونیکی سایت: http://www.ijme.ir

2-    فصلنامه گام هاي توسعه در آموزش پزشكي
   دوفصلنامه داراي رتبه علمی - پژوهشی (پزشکي) به زبان فارسی

               صاحب امتیاز و ناشر: دانشگاه علوم پزشكي كرمان، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي 

نشانی الکترونیکی سایت: http://www.sdmej.com

3-    مجله آموزش پزشكي

  فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي داراي رتبه علمی - پژوهشی (پزشکي) به زبان انگليسي


  صاحب امتیاز و ناشر: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي شهيد بهشتي 

نشانی الکترونیکی سایت: http://www.jmededu.com

4-    فصلنامه مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي يزد

              صاحب امتياز و ناشر : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

نشانی الکترونیکی سایت: http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=1375

5-    فصلنامه آموزش عالي

فصلنامه داراي رتبه علمی - پژوهشی به زبان فارسی

صاحب امتیاز و ناشر : انجمن آموزش عالی ایران

نشانی الکترونیکی سایت: http://www.ihea.ir/?/magazine

6-    فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي

  فصلنامه علوم انساني داراي رتبه علمی - پژوهشی به زبان فارسي، انگليسي

       صاحب امتیاز و ناشر : موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي 

نشانی الکترونیکی سایت: http://www.irphe.ir

7- فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی

              صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان

نشانی الکترونیکی سایت : http://www.zums.ac.ir/edujournal

8-دو فصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی

              صاحب امتیاز مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی هرمزگان

نشانی الکترونیکی سایت :http://dsme.hums.ac.ir/  

9- فصلنامه توسعه ي آموزش جندي شاپور

              صاحب امتیاز: معاونت توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 

نشانی الکترونیکی سایت : journals.ajums.ac.ir 

10- مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی

               صاحب امتیاز: مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گيلان

نشانی الکترونیکی سایت : http://rme.gums.ac.ir/

11- دو ماهنامه راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي

               صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله «عج» 

نشانی الکترونیکی سایت: http://www.edcbmj.ir

12-فصلنامه  آینده آموزش پزشکی

              صاحب امتياز : دانشگاه علوم پزشکي مشهد

نشانی الکترونیکی سایت: www.mums.ac.ir/j-fmej

13- دوفصلنامه آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بابل

               صاحب امتياز : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و در مانی بابل 

نشانی الکترونیکی سایت:  www.mededj.ir

14- فصلنامه  الکترونیکی سبز

              صاحب امتیاز: مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

نشانی  الکترونیکی سایت: e d c . s u m s . a c . i r