يکشنبه ١٧ آذر ١٣٩٨
رسالت بيمارستان
حوزه ریاست
بيمارستان برادران شهيد مبينی
چارت سازمانی
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
فرم ها
نوبت دهی اينترنتی
تماس با ما
شرح وظایف سوپروایزر آموزشی

شرح وظايف سوپروايزر آموزشي

 

سوپروايزر آموزشي پرستاري است كه مسئوليت فعاليت آموزشي و پژوهشي پرستاري و مامايي مركز آموزشي درماني، توانبخشي و پژوهشي را تحت نظارت مدير پرستاري و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد.

شرح وظايف سوپروايز ر آموزشي براساس اصول مديريت با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو مبتني بر فرآيند

پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير مي باشد:

-1 تعيين اهداف آموزشي  كوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت

-2 تعيين نيازهاي آموزشي  مددجويان، خانواده، رده هاي مختلف كادر پرستاري و مامايي و كاركنان جديد

الورود

-3 اولويت بندي نيازهاي آموزشي

-4 تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آموزشي

-5 اجراي برنامه هاي آموزشي با همكاري و مشاركت ساير گروه ها

-6 تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليت هاي آموزشي بخش هاي مرتبط

-7 تهيه و تنظيم ابزار مناسب ارزيابي، خدمات پرستاري مورد نياز مددجويان

-8 هماهنگي در اجراي برنامه كارورزي دانشجويان و كارآموزان گروه هاي پرستاري و مامايي

-9 پيشنهاد تهيه كتب، مجلات، جزوات و وسايل كمك آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي كاركنان گروه

پرستاري و مامايي

-10 تشكيل كميته آموزشي، پژوهشي پرستاري

-11 هماهنگي، همكاري و مشاركت جهت تشكيل و شركت كاركنان در كلاس هاي آموزش مداوم برابر برنامه

جامع آموزشي واحد ذيربط

-12 پيشنهاد ايجاد زمينه هاي تشويقي جهت مشاركت فعال كاركنان در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي

-13 همكاري و مشاركت در نظارت و كنترل واحدها جهت نيازسنجي آموزشي

-14 همكاري و هماهنگي با سوپروايزر باليني و كنترل عفونت، در امر آموزش

-15 همكاري و هماهنگي با سرپرستاران و مربيان در جهت ارتقاء سطح آموزش

تازه ها و نتايج تحقيقات جديد  به شكل كنفرانس، جزوه / پمفلت و

-17 همكاري و مشاركت در انجام طرح هاي پژوهشي

-18 هدايت و آموزش كاركنان در راستاي:

الف- حسابرسي كيفي خدمات پرستاري و مامايي

ب- ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه خدمات

ج- ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه آموزش به مددجو

-19 هدايت و آموزش كاركنان در اجراي برنامه هاي آموزشي واحدهاي ذيربط

-20 هدايت و آموزش در جهت تهيه جزوات، پوسترها، فيلم ها و پمفلت هاي آموزشي جهت كاركنان و

مددجويان

-21 ثبت و گزارش كليه فعاليت هاي آموزشي و نتايج حاصله به مدير خدمات پرستاري

-22 كنترل و نظارت بر آموزش هاي انجام شده در واحدهاي ذيربط با استفاده از ابزار مناسب

-23 كنترل و نظارت بر وجود امكانات و شرايط آموزشي در واحدها

-24 ارزيابي اثربخشي آموزش هاي انجام شده از طريق:

- كنترل و حسابرسي كيفي خدمات ارائه شده

- بررسي رضايت مندي مددجويان

- بررسي رضايت مندي كاركنان

-25 كنترل و نظارت بر شركت فعال رده هاي مختلف پرستاري در شيفت هاي مختلف  در برنامه هاي

آموزشي براساس سرانه آموزش

-26 مشاركت در كميته ارزشيابي كاركنان پرستاري

-27 شركت در كليه جلسات آموزشي مرتبط با پرستاري