سه شنبه ١٣ خرداد ١٣٩٩
لیست تلفن های داخلی بیمارستان واسعی سبزوار