اطلاعات تماس ریاست و کارکنان

آقای دکتر عصاررودی- رئیس اداره انتشارات    44018371 - 051

سرکار خانم مشکانی کارشناس انتشارات       44018345 - 051