کارکنان کتابخانه مرکزی:      

   

مسئول کتابخانه

نام و نام خانوادگی: ملیحه دلیلی

رشته تحصیلی: دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

ایمیل: mdalilisaleh@gmail.com

شماره تماس: 3186

 

کتابدار امانت

نام و نام خانوادگی: مریم کوهستانی

رشته تحصیلی: کارشناسی ادبیات انگلیسی

ایمیل:  mariakoohestani@gmail.com

شماره تماس: 3182

کتابدار امانت

نام و نام خانوادگی: ندا نداف

رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاری

ایمیل:  nadafneda6@gmail.com

شماره تماس: 3182

کتابدار پایگاه عرضه اطلاعات

نام و نام خانوادگی: مهری سالاری

رشته تحصیلی: کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی

ایمیل: mehrisalari88@gmail.com

شماره تماس: 3175

کتابدار پایگاه عرضه اطلاعات

نام و نام خانوادگی: سحر کلاته

رشته تحصیلی: کارشناسی علوم آزمایشگاهی

ایمیل:  kalateh.sahar@gmail.com

شماره تماس: 3175

کلاته

کتابدار مرجع

نام و نام خانوادگی: حسین کوشا

رشته تحصیلی: کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی

ایمیل: kousha6@gmail.com

شماره تماس: 3182

 

 

 

 

پایگاه های اطلاعاتی

نشریات الکترونیکی

 
کتاب الکترونیکی
پزشکی مبتنی بر شواهد

پایان نامه خارجی
اطلاعات دارویی
پرستاری
فیلم پزشکی
فیلم پزشکی
آناتومی