ارتقای اعضای هیات علمی

فصل اول :

بخش اول و دوم: 

ابلاغیه و آیین نامه

بخش سوم:

آیین نامه اجرایی ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی موسسه های آموزشی و پژوهشی

 

فصل دوم:

1- موضوع بند 12 ماده 4 بخش اول و دوم آیین نامه ارتقا و فعالیت اجرایی مسئولیتی در دانشگاه ها، دانشکده ها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته

2- دستورالعمل معادل سازی فعالیت های آموزشی

3- فرم شماره 1 و 2 ارزشیابی کتب ( تالیف و ترجمه)

4- نحوه محاسبه و توزیع امتیاز برای فعالیتهای پژوهشی و آموزشی مشترک

5- سقف امتیاز دهی مقالات اصیل در مجلات ( مصوب علمی پژوهشی) پزشکی بر حسب نمایه های بین المللی و امتیاز بندی وزارتخانه

6- مقررات  مربوط به طرز تشکیل و اختیارات هیات ممیزه دانشگاه های علوم پزشکی

7-مقررات  مربوط به طرز تشکیل و اختیارات هیات ممیزه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

8- شیوه نامه بررسی فعالیت های دانش پژوهی آموزشی و نحوه ارسال مستندات

9- دستورالعمل ترفیع سالانه و رکود علمی

10- آیین نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

11- فرم های ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی گروه پزشکی

12- جداول گزارش فعالیت های اعضای هیات علمی (آموزشی و پزشکی)