• بازدید مسئولین معاونت بهداشت از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در قاب دوربین

  • بازید سرپرست شبکه بهداشت و درمان خوشاب از مراکز فعال در سال جدید
    .

  • بازدید بازرسان وزارت بهداشت از مراکز آموزشی درمانی سبزوار
    همزمان با طرح نوروزی 96،کارشناسان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان واسعی سبزوار بازدید کردند.

  • بازدید تیم نظارت و پایش دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان خوشاب
    .

  • پیام نوروزی مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۶