• کـارگـاه نـقـش فـنـاوری در حـوزه سـلـامـت
    کارگاه نقش فناوری در حوزه سلامت با تدریس جناب آقای دکتر وطن پور (رئیس دفتر فناوری سلامت)

  • کارگاه نقش فناوری در حوزه سلامت

  • کـارگـاه اخـلـاق پـژوهـش و سـرقـت عـلـمی

  • درباره استارت آپ و برگزاری آن بیشتر بدانیم

  • برگزاری کارگاه ترجمان دانش