• مسابقه شرکت های فناور، دانش بنیان و استارتاپهای برتر ( پارک علم و فناوری استان )
  مسابقه شرکت های فناور، دانش بنیان و استارتاپهای برتر ( پارک علم و فناوری استان )

 • حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان
  حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان

 • کارگاه پروپوزال نویسی مقدماتی
  کارگاه پروپوزال نویسی مقدماتی

 • ماهنامه، سال چهارم، شماره 7( پی در پی47 ، )مهر 97
  ماهنامه، سال چهارم، شماره 7( پی در پی47 ، )مهر 97

 • مقالات مهر ماه 1397 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
  مقالات مهر ماه 1397 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار