• اطلاعیه تمدید زمان ثبت نام هفتمین فراخوان جذب جهت برنامه دستیار پزشک پژوهشگر سال ۱۳۹۹

  • کارگاه کاربرد Arc.GIS در سلامت برگزار می شود

  • برگزاری دوره آموزش آنلاین کار با حیوانات آزمایشگاهی

  • توسعه اخير سامانه علم سنجی اعضای هيات علمی وزارت بهداشت

  • فراخوان مرحله اول موضوع اجرای پیمایش ارزیابی وضعیت دخانیات در نوجوانان