عناوین کارگاه های 1396

کارگاه کتابدار پژوهشی

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: کتابخانه مرکزی            تاریخ برگزاری: 4 آذر

آشنایی با پایگاه های Pubmed و UpToDate

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: بیمارستان مبینی          تاریخ برگزاری: 8 آبان

آشنایی با پایگاه های Pubmed و UpToDate

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: بیمارستان واسعی       تاریخ برگزاری: 7 آبان

آشنایی با پایگاه های Pubmed و UpToDate

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: بیمارستان حشمتیه     تاریخ برگزاری: 6 آبان

آشنایی با پایگاه کاکرین

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: بیمارستان حشمتیه     تاریخ برگزاری: 28 شهریور

آموزش نرم افزار مدیریت منابع (رفرنس نویسی)

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: پردیس مرکزی            تاریخ برگزاری: 16 تیر

عناوین کارگاه های 1395

کتابدار بالینی (آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی علوم پزشکی)

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: سایت پردیس مرکزی

مقاله نویسی

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: سالن کنفرانس معاونت آموزش

طرز تهیه پرسشنامه الکترونیکی

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: سالن کنفرانس معاونت آموزش

آشنایی با اینترنت

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: سالن کنفرانس معاونت آموزش

عناوین کارگاه های 1394

نحوه نگارش مقالات ISI

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: بیمارستان واسعی

مهارت های پایه و مبانی اینترنت

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: معاونت آموزش

جستجو در منابع الکترونیک

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: معاونت آموزش

جستجو در پایگاه های معتبر پزشکی

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: بیمارستان واسعی

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: معاونت آموزش

نحوه نگارش مقالات ISI

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: بیمارستان واسعی

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی(فلوشیپ پژوهش اعضای هیئت علمی)

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: معاونت آموزش

 

پایگاه های اطلاعاتی
نشریات الکترونیکی

کتاب الکترونیکی
پزشکی مبتنی بر شواهد

پایان نامه خارجی
اطلاعات دارویی
پرستاری
فیلم پزشکی
فیلم پزشکی
فیلم و تصویر پزشکی