عناوین کارگاه های 1396

کارگاه کتابدار پژوهشی

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: کتابخانه مرکزی

آشنایی با پایگاه های Pubmed و UpToDate

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: بیمارستان مبینی

آشنایی با پایگاه های Pubmed و UpToDate

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: بیمارستان واسعی

آشنایی با پایگاه های Pubmed و UpToDate

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: بیمارستان حشمتیه

رفرنس نویسی مدیریت منابع

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: پردیس مرکزی

آشنایی با پایگاه کاکرین

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: بیمارستان حشمتیه

عناوین کارگاه های 1395

کتابدار بالینی (آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی علوم پزشکی)

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: سایت پردیس مرکزی

مقاله نویسی

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: سالن کنفرانس معاونت آموزش

طرز تهیه پرسشنامه الکترونیکی

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: سالن کنفرانس معاونت آموزش

آشنایی با اینترنت

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: سالن کنفرانس معاونت آموزش

عناوین کارگاه های 1394

نحوه نگارش مقالات ISI

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: بیمارستان واسعی

مهارت های پایه و مبانی اینترنت

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: معاونت آموزش

جستجو در منابع الکترونیک

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: معاونت آموزش

جستجو در پایگاه های معتبر پزشکی

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: بیمارستان واسعی

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: معاونت آموزش

نحوه نگارش مقالات ISI

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: بیمارستان واسعی

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی(فلوشیپ پژوهش اعضای هیئت علمی)

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: معاونت آموزش